Úvod Společenská odpovědnost firem Vzdělávání a Inovace Dotace Aktuálně Aktivity CSR v ÚK Kalendář akcí O nás

Zápis z I. zasedání Institucionálních partnerů CSR

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM (CSR) V ÚSTECKÉM KRAJI

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ U KULATÉHO STOLU

REALIZAČNÍHO TÝMU A INSTITUCIONÁLNÍCH PARTNERŮ

30. 1. 2012 V MOSTĚ

   

Přítomni: dle prezenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSR-ÚK)

 

Program:

            1. Zahájení

            2. Prezentace pojetí CSR v rámci HSR-ÚK

            3. Představení projektů

            4. Diskuze

            5. Závěr

 

1.

Jednání zahájila Lenka Šifaldová, tajemnice Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a členka realizačního týmu CSR.

 

2.

Gabriela Nekolová, asistentka poslance Evropského parlamentu a členka realizačního týmu představila krajskou tripartitu HSR-ÚK a zdůvodnila spolupráci rady s kanceláří poslance ve věci společenské odpovědnosti. Dále seznámila přítomné s celým realizačním týmem CSR. Dalšími přítomnými byl Miroslav Tlapák, místopředseda HSR-ÚK a Jiří Cingr, předseda Odborné komise pro rozvoj lidských zdrojů při HSR-ÚK.

G. Nekolová seznámila přítomné s pojetím CSR v rámci HSR-ÚK. Rada by měla být platformou pro všechny zúčastněné strany, kde bude docházet k výměně informací a zkušeností, ke koordinaci a realizaci projektů a aktivit vycházejících z myšlenky CSR. Rada tak reaguje na celosvětový trend prosazování společenské odpovědnosti.

Představena byla dosavadní realizace. Koncem minulého roku došlo k zajištění podpory u vytipování partnerů (KHK, ÚP, VŠ, města…) a  HSR-ÚK se stala partnerem dvou projektů, jejichž předkladatelem je OHK a UJEP. Počátkem roku 2012 členové realizačního týmu CSR oslovili firmy Ústeckého kraje nad 50 zaměstnanců k účasti na dotazníkovém šetření. Cílem tohoto šetření je vytipování firem k další spolupráci a zjištění míry jejich zapojení v aktivitách CSR.

G. Nekolová informovala o plánovaných aktivitách pro rok 2012. Na jaře budou spuštěny webové stránky věnované CSR. Bude vyhodnoceno dotazníkové šetření, vyrozuměni účastníci a bude jim nabídnuta další spolupráce. Navazovat bude dotazníkové šetření zacílené na veřejnou správu, po jeho vyhodnocení dojde k porovnání obou šetření a zmapování očekávání obou stran. Při získání dotace na projekty, ve kterých jsme partnerem, očekáváme zahájení aktivit plynoucích z našeho partnerství.
Přítomní účastníci jednání byli požádáni o spolupráci při naplňování konceptu společenské odpovědnosti. Aktuálně především o součinnost při zajištění účasti regionálních firem na dotazníkovém šetření. Poděkováno jim bylo za vyjádření morální podpory.

 

3.
Jednání u kulatého stolu byli přítomni zástupci Asistenčního centra, a.s. František Jochman a Kamila Nováková. Představili aktivity a cíle dvou projektů, kterých se HSR-ÚK stala partnerem. Projekty jsou ve fázi žádosti o dotaci.

„Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji“, předkladatel OHK Chomutov, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost / Ústecký kraj - Výzva č. 3 pro GP - oblast podpory 3.2,  téma: manuál pro implementaci CSR, zaměření na prorodinnou politiku

„Partnerství vysokých škol v Ústeckém kraji“, předkladatel UJEP, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě, téma: navázání spolupráce zaměstnavatelů a škol za účelem zamezení odlivu kvalifikovaných osob mimo region prostřednictvím poskytování odborných praxí, stipendií apod.

 

4.
P. Csonka (místostarosta Loun)

Sdělil, že se mu záměr a pojetí HSR-ÚK líbí. Zdůraznil nutnost sladění potřeb trhu práce s nabízenými studijními obory a zvýšení odborných praxí, které zaměstnavatelé vyžadují. Doporučil oslovit ke spolupráci řemeslnické cechy. Zajímal se o participaci měst na této aktivitě.

 

G. Nekolová (realizační tým CSR)

Potvrdila, že je nutné motivovat žáky ZŠ a jejich rodiče k upřednostnění takového oboru, který je v regionu potřebný, např. technické obory. Informovala o aktivitě úřadu práce v Děčíně, kde v tomto duchu vznikla nenákladná akce, vydání letáku s porovnáním jednotlivých pracovních odvětví – uplatitelnost absolventů, mzdové rozpětí apod. Blíže doplnil pan Pažourek.

 

V. Pažourek (radní města Děčín)

 ÚP oslovil zaměstnavatele, aby sdělili, o jaké zaměstnance mají zájem a jejich odpověď spolu s informací o průměrných platech zveřejnili, včetně nabídek stipendií. Akce měla dobrý efekt, otevřelo se několik nových potřebných oborů. Informoval dále o nedostatečném ekonomickém povědomí dětí základních škol, které si často nedokážou představit, co různé obory v reálu představují. Nedostatečná je informovanost učitelů.  Přislíbil poskytování výsledků jejich šetření na web CSR.

 

L. Pitín (náměstek primátora města Most)

Informoval o aktivitě Asociace pro mládež, vědu a techniku, která uskutečnila exkurzi pro ředitele a děti a nabídla výuku fyziky a chemie v prostorách asociace, jelikož jsou kvalitněji vybaveni než školy.

 

V. Kohout (VŠFS)

 Sdělil, že by chtěli iniciovat IPRM pro oblast vzdělávání a školství.

 

Š. Medzihorský (rektor VŠ Aplikované psychologie)

 Sdělil, že VŠ Aplikované psychologie nabízí bezplatně celou řadu služeb pro firmy jako např. assessment centrum a přislíbil dodání přehledu na web CSR.

 

G. Nekolová (realizační tým CSR) 

Vyzvala partnery, aby nás průběžně informovali o průzkumech, analýzách, šetřeních, stipendijních programech a dalších aktivitách a poskytovali podklady na připravovaný web CSR. Dále o tipy na aktivity firem, které je možné prezentovat jako dobré příklady uplatňování společensky odpovědných aktivit. Sdělila, že zastřešení těchto aktivit pod jeden web (zdroj) je důležité pro to, abychom všichni při podporování konceptu CSR mohli čerpat z již existujících informací a nemuseli zatěžovat firmy dalšími dotazníky, dílčími nabídkami ke spolupráci apod. a lépe propojili a tím i zlepšili stávající snahy v této oblasti. Pracovním týmem bude naformulována informace odkazující na problematiku CSR a rozeslána partnerům k uveřejnění na jejich webových stránkách.

 

5.

G. Nekolová poděkovala všem přítomným za účast a podporu.

 

V Mostě dne 3. 2. 2012

Zapsala: L. ŠifaldováNaši partneři

copyright © 2012 CSR PORTAL - provoz webových stránek sponzoruje Skupina Progresivní Aliance
Socialistů & Demokratů v Evropském parlamentu   /    design © martindesign.cz
Texty a fotografie zde použité jsou vlastnictvím serveru CSR PORTAL a jsou chráněny dle autorského zákona.
Jejich použití je možné pouze s písemným svolením autora a uvedením odkazu na zdroj: www.csrportal.cz